Regulamin

  Postanowienia ogólne

 1. Witryna hedwiga.pl dostępna pod adresem www.hedwiga.pl, prowadzona jest przez:

  AKME S.C.
  Ul. Szkolna 4/9
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
  NIP: 5291438369, REGON: 147030429
 2. AKME S.C. prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Warunkiem dokonywania zakupów jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Cenniki i informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem do składania zamówień (oferty kupna) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Składanie zamówień

 6. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.hedwiga.pl

 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z dobrowolną akceptacją przez Klienta regulaminu i potwierdzeniem rozpoczęcia procesu sprzedażowego. AKME S.C. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia.

 8. Akceptowane przez AKME S.C. formy płatności dostępne w serwisie WWW.hedwiga.pl to karta kredytowa i przelew bankowy.

 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez AKME S.C prawidłowo wypełnionego na stronie WWW.hedwiga.pl formularza zamówienia oraz:

  1. w przypadku zamówienia płatnego karta kredytową – po otrzymaniu autoryzacji płatności

  2. w przypadku zamówienia płatnego tradycyjnym przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto AKME S.C.

 10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a AKME S.C.. i jest umową zawieraną na odległość. Jej zawarcie następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w par. 12.

 11. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy:

  1. czas realizacji zamówienia to czas od przyjęcia do skompletowania i wysłania zamówienia;

  2. czas dostawy zależy od Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej i AKME S.C. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz jakość usług dostawcy, ale jednocześnie dokłada starań by czas dostawy był jak najkrótszy.

 12. AKME S.C. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do (maksymalnie) 10 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zamówiony towar charakteryzuje się nietypowymi parametrami, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany poprzez e-mail na adres podany w formularzu. Powyższy zapis odnosi się szczególnie do sytuacji gdy producent towaru wstrzymał czasowo jego produkcję lub sprzedaż a także w odniesieniu do nowych pozycji w ofertach producentów

 13. Status produktu „magazyn pełny” oznacza czas realizacji zamówienia w 72 godzin dla następujących po sobie dni roboczych, przy czym:

  • jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze do godziny 12, to 72h liczone jest od godziny przyjęcia zamówienia do godziny nadania;

  • jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze po godzinie 12 oraz w dni wolne, to 72h liczone jest od północy najbliższego dnia roboczego do godziny nadania.

 14. Status produktu „magazyn na wyczerpaniu” oznacza czas realizacji zamówienia w 72 godzin dla następujących po sobie dni roboczych, przy czym:

  • jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze do godziny 12, to 72h liczone jest od godziny przyjęcia zamówienia do godziny nadania;

  • jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze po godzinie 12 oraz w dni wolne, to 72h liczone jest od północy najbliższego dnia roboczego do godziny nadania.

  • W wyjątkowych sytuacjach termin wysyłki może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany poprzez e-mail na adres podany w formularzu.

 15. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego wartość 1 000 zł, AKME S.C. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności do przelewu.

 16. AKME S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

  1. wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia

  2. wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta

  3. wątpliwości co do zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami użytkowania

  4. kiedy w sytuacji opisanej w par 8. punkt b. okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto AKME S.C przekroczy 7 dni roboczych.

 17. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla transakcji jest cena przypisana do produktu w momencie złożenia zamówienia. AKME S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 18. W przypadku złożenia zamówienia o wartości przekraczającej 400 zł koszt dostawy wliczony jest w cenę towarów. Zapis ten nie dotyczy sytuacji gdy Klient wybiera płatność „za pobraniem”.

 19. Na żądanie Klienta na sprzedany towar może być wystawiona faktura VAT - w takiej sytuacji należy wypełnić w trakcie zamawiania formularz z danymi do faktury. W innym przypadku zostanie wystawiony paragon fiskalny.

 20. Przesyłanie danych osobowych z formularza zamówienia i/lub rejestracji oraz proces logowania odbywa się z pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

 21. Autoryzacja kart kredytowych odbywa się on-line z pomocą bezpiecznego protokołu SSL i jest przeprowadzana przez firmę PayU S.A. Dane z karty nie są przechowywane na serwerach AKME S.C.

 22. AKME S.C. udostępnia każdemu zarejestrowanemu Klientowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji, która pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez AKME SC danych osobowych o Kliencie.

 23. AKME S.C. przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu: utrzymania sesji po zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klienta, emisji reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klienta.

 24. Reklamacje i zwroty

 25. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie WWW.hedwiga.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletnego towaru w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej (w szczególności w nieotwartym opakowaniu). Do zwrotu towaru należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz numer konta, na które mają być przesłane pieniądze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów zwroty nie będą rozpatrywane. Klient witryny www.hedwiga.pl jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu na adres: AKME S.C ul. Szkolna 4/9, 05-827 Grodzisk Maz. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. AKME S.C. gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w momencie zakupu, pieniądze zostaną przelane w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. AKME S.C. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 26. W sytuacji, jeśli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamowany towar wraz z paragonem (lub fakturą VAT) oraz z pismem wyjaśniającym niezgodność z umową Klient powinien na własny koszt odesłać na adres: AKME S.C ul. Szkolna 4/9, 05-827 Grodzisk Maz. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany na koszt AKME S.C. do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od uznania reklamacji, a jeśli z powodu wyczerpania stanu magazynowego będzie to niemożliwe, Klient otrzyma równowartość ceny towaru w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy. AKME S.C. nie rozpatruje reklamacji pojedynczych pozycji, ani reklamacji bez załączonego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT).

 27. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, rozpatrywane będą tylko reklamacje zawierające protokół uszkodzenia przesyłki podpisany przez Klienta i dostawcę.

 28. Program Rabatowy dostępny w serwisie www.hedwiga.pl

 29. W trakcie tworzenia zamówienia Klient ma możliwość wykorzystania specjalnego kodu rabatowego.

 30. Kody rabatowe są przydzielane konkretnej placówce oświatowej lub innej i dystrybuowane przez tę placówkę.

 31. AKME S.C. nie udostępnia kodów rabatowych osobom prywatnym

 32. AKME S.C udostępni kody rabatowe wybranym placówkom na zasadach odrębnych ustaleń nie opisanych w niniejszym regulaminie.

 33. Postanowienia końcowe

 34. AKME S.C. dokłada wszelkich starań, żeby opisy i parametry umieszczonych w serwisie www.hedwiga.pl towarów odpowiadały rzeczywistości. AKME S.C. nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i opisów towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

 35. AKME S.C. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania w serwisie www.hedwiga.pl

 36. AKME S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofywania bez podania przyczyn i bez uprzedzenia.

 37. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 39. Polityka prywatności

 40. AKME S.C. gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży i zawartych miedzy klientem a AKME S.C., zapewnienia dbałości o klienta oraz świadczenia usług takich jak usługi posprzedażne, zasięgania opinii klienta na temat produktów i usług oferowanych przez AKME S.C. oraz przeprowadzania sondaży, przekazywania informacji o najnowszych produktach i usługach oferowanych przez AKME S.C. w tym o aktualizacjach i specjalnych ofertach, które mogą zainteresować klienta, prowadzenia losowań, konkursów i prezentacji ofert promocyjnych. Informacje te mogą zostać przedstawione Klientowi w formie wiadomości mailowej, poprzez wysłanie listu pocztowego lub telefonicznie. Przekazanie informacji za pośrednictwem niniejszej witryny oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 41. W celu zweryfikowania tożsamości i zapobieżenia wyłudzeniom, w pewnych okolicznościach AKME S.C. może wymagać dodatkowych danych osobowych. W przypadku przekazania AKME S.C. takich dodatkowych informacji w związku z niniejszym serwisem również będą one uważane za dane osobowe.

 42. W celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub bezprawnym zniszczeniem AKME S.C. stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, wymaga zabezpieczenia hasłem danych w profilu Użytkownika oraz stosuje szyfrowaną transmisję z użyciem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) w trakcie zbierania czy przesyłania istotnych informacji.

 43. AKME S.C. wykorzystuje również pliki cookie do analizy ruchu w serwisie w celu zwiększenia jego wydajności i dostosowania do zainteresowań i preferencji klienta, a także mierzy aktywność Użytkownika odwiedzającego serwis, ale śledzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych osobowych. Pliki cookies mogą również służyć do rozpoznania komputera przy kolejnych odwiedzinach witryny internetowej, dzięki czemu Użytkownicy oszczędzają czas np. eliminując potrzebę ponownej rejestracji.